İletişim Aydınlatma Metni

İletişim Aydınlatma Metni

MİRSAN İNTERNET SİTESİ ARACILIĞI İLE KURULAN İLETİŞİMLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

19 Mayıs Mah.İnönü Cad.No.95/A Kadıköy İstanbul adresinde bulunan 6210069952 Vergi Numarası ile Erenköy Vergi Dairesi’ne kayıtlı Mirsan Oto Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Mirsan” veya “Şirket”) işbu aydınlatma metni kapsamında kişisel verilerinizi işleyecek olan veri sorumlusudur.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Mirsan, kişisel verileri doğrudan veri sahibinin kendisinden, internet sitesinde yer alan iletişim ve randevu formu aracılığıyla öğrenilen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni’nin 4. Maddesinde belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un (“Kanun”) 5. Maddesinde belirtilen, aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme şartları doğrultusunda toplamaktadır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (örn. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereği ticari ileti onaylarının, onayın geçerliliğinin sona ermesinden itibaren 3 yıl süre ile saklanması)
 • Sizlerle bir sözleşmesel ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (örn. sözleşmesel ilişki kurulacak ise iletişim süreçlerinin başlatılması)
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz (örn. dönemsel fırsatlardan yararlandırılması)
 • Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (örn. pazarlama ve reklam amacı ile kişisel verilerinizin işlenmesi)

Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

İletişim ve randevu formu aracılığı ile tarafımızca aşağıdaki örneklenen kişisel veriler işlenmektedir.

Kimlik Bilgisi

Ad / Soyad

İletişim Bilgisi

Telefon, E-Posta Numarası

Talebe İlişkin Veriler

Mesaj Kısmında Yer Alan Kişisel Veriler, Talep Edilen Randevu Tarihi ve Şube

İletişim içeriğinize bağlı olarak, zorunlu tutulmamasına rağmen tarafımıza aktaracağınız kişisel veriler de (örn. ürün/hizmet talebi, meslek, sektör) işbu Aydınlatma Metni kapsamında açıklanan ilkeler doğrultusunda işlenecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Mirsan, kişisel verileri doğrudan iletişim ve randevu formunu dolduran veri sahiplerinin kendisinden, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ile mal ve hizmet satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, Kanun’un 5. Maddesine belirtilen işleme şartları doğrultusunda toplamaktadır:

Ticari İlişkinin Kurulması ve İfası:

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi; Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi; İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi; Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi; Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi:

Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi; Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi; Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; Talep / şikayetlerin takibi; Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Pazarlama, Reklam ve Tanıtım Süreçlerinin Yürütülmesi:

Dergi, bülten, broşür, reklam görseli vb. materyallerin oluşturulması; İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi; Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; Ticari elektronik ileti gönderilmesi

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; tedarikçilerimiz ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurt içinde veya yurt dışında işlenebilecektir.

Bu kapsamda gerçekleştirilen kişisel veri aktarımları güvenli ortam ve kanallar aracılığıyla gerçekleşmektedir. Üçüncü taraflardan alınan hizmetin içeriği ve kapsamına bağlı olarak; veri sahibi, kişisel verilerinin aktarımına gerek olmayan tüm hallerde pseudonymous data (takma adlı veri) kullanılarak aktarım yapılmaktadır.

Yurt içi ve yurt dışı aktarımlarında Mirsan, güncel teknolojilerin sunduğu ve ilgili uygulamanın maliyet dengesi çerçevesinde mümkün olan her türlü idari ve teknik tedbiri almakta, bu kapsamda ilgili yasal düzenlemeler ile Kurul kararları doğrultusunda güvenliğe ilişkin uygulamalarını güncel tutmaktadır. Söz konusu idari ve teknik tedbirler kapsamında, aktarım yapılan taraflar ile veri aktarımına ve işlenmesine ilişkin özel sözleşmeler yapılmakta ve gerekli taahhütler alınmaktadır.

Kanun’un 9. Maddesi uyarınca, kural olarak, kişisel veriler veri sahibinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılmaz. Bunun karşısında, kişisel veriler, aşağıdaki aktarım şartlarının varlığı halinde, yeterli korumanın bulunduğu ülkelere; yeterli korumanın bulunmadığı hallerde ise aktarım yapılan veri sorumlusu ile imzalanan taahhütnamenin Kurul tarafından onaylanması durumunda, veri sahibinin açık rızası alınmaksızın yurt dışına aktarılabilecektir;

 • Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması
 • Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı olarak yurt dışına aktarılması
 • Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel verilerin yurt dışına aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler dışında kalan özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmesi
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler açısından ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi

Ayrıntılı olarak kişisel verilerinizin kimle ve hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda belirtilmiştir:

Paylaşılan Taraf

Amaç

Örnek

Tedarikçi

Bilgi, İşlem ve Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Kişisel verilerin, güvenli bir şekilde saklanması amacıyla bulut bilişim vb. yollar kullanılarak muhafaza hizmeti sunan tedarikçilerle paylaşılması
Müşterilere ilişkin ticari süreçlerin takip edilmesi ve yönetilmesi amacıyla bulut bilişim vb. yollarla yazılım hizmeti sunan tedarikçilere aktarım yapılması

Mal / Hizmet Satış ve Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi

Kişisel verilerin, sözleşmesel ilişkinin ifası kapsamında bankalar, kargo şirketleri, danışmanlar, lojistik şirketleri ve benzeri kapsamda destek veren diğer üçüncü taraflarla paylaşılması

İletişim Süreçlerinin Yürütülmesi

Güvenli bir şekilde e-posta üzerinden iletişim kurulması amacıyla, sunucu ve bulut hizmeti kullanarak e-posta hizmeti sağlayan tedarikçilere aktarılması

Hukuki Süreçlerin Takibi

Kişisel verilerin, tüketici hakem heyeti ve dava süreçleri dahil olmak üzere danışmanlık alınan avukat veya hukuk hizmetleri tedarikçileriyle paylaşılması

Yetkili, Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel verilerin, kanun tarafından kendilerine yetki verilmiş kişi, kurum ve kuruluşlara ilgili mevzuat yükümlülüğü çerçevesinde paylaşılması

Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Mirsan’ın işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca Kanun ile uyumlu olarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda muhafaza eder. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’nda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

Veri Tipi

Saklama Süresi

Hukuki Dayanağı

İmha Süresi

İletişim Formunda Yer Alan Kişisel Veriler

10 yıl

6563 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuat, 6102 Sayılı Kanun

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ticari Elektronik İleti Gönderimine İlişkin Kayıtlar

Ticari elektronik ileti onaylarına ilişkin kayıtlar, onayın geçersizlik tarihinden itibaren 3 yıl; ticari elektronik iletiye ilişkin diğer kayıtlar toplanma tarihinden itibaren 3 yıl

6563 Sayılı Kanun; Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Kişisel veriler, ilgili mevzuat veya Şirket uygulamaları gereği daha uzun bir süre boyunca muhafaza edilmesi gerekmediği sürece, ortalama olarak yukarıda belirtilen süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. İlgili kişi olarak haklarınızı kullanmak amacıyla kvkk@mirsan.com.tr adresine başvuruda bulunabilirsiniz.

 
#
Tamam