Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

Giriş

İşbu aydınlatma metni; Mirsan Oto Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak çağrı merkezlerimizi arayan ilgili kişilere ait kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri, Toplanan Veriler

Şirket, kişisel verileri doğrudan ilgili kişinin kendisinden, çağrı merkezi kayıtları aracılığıyla öğrenmektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nin 4. Maddesinde belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un (“Kanun”) 5. Maddesinde belirtilen, aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme şartları doğrultusunda toplamaktadır:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (örn. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gereği ticari ileti onaylarının, onayın geçerliliğinin sona ermesinden itibaren 3 yıl süre ile saklanması)
 • Sizlerle bir sözleşmesel ilişkisi kurmamız veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (örn. sözleşmesel ilişki kurulacak ise iletişim süreçlerinin başlatılması)
 • Sizlere bir hak tesis etmemiz, bu hakkı kullandırmamız ve korumamız için veri işlemek zorunda oluşumuz (örn. dönemsel fırsatlardan yararlandırılması)
 • Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız açık rızanız (örn. pazarlama ve reklam amacı ile kişisel verilerinizin işlenmesi)

Bu kapsamda çağrı merkezi ile paylaştığınız kişisel veriler aşağıdaki gibidir;

 • Kimlik bilgisi kapsamında adınız ve soyadınız,
 • İletişim bilginiz kapsamında telefon numaranız ve e-posta adresiniz,
 • Müşteri işlem bilgileri kapsamında Şirketimizden temin ettiğiniz ya da etmek istediğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin bilgiler
 • Görsel ve işitsel kayıtlar kapsamında çağrı merkezi ses kayıtlarınız
 • Taleplerinize ilişkin paylaştığınız kişisel veriler.

İletişim içeriğinize bağlı olarak, zorunlu tutulmamasına rağmen tarafımıza aktaracağınız kişisel veriler de (örn. meslek, sektör) işbu aydınlatma metni kapsamında açıklanan ilkeler doğrultusunda işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

KVKK 4. maddesi uyarınca ilgili kişiye ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Çağrı merkezi aracılığıyla bizlere aktardığınız kişisel verileriniz;

 • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • İç denetim/soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yönetilmesi,
 • Ürün veya hizmet taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Mal ve hizmet sunulması,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,

amaçlarıyla, sözleşmenin kurulması ve ifası kapsamında işlenmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Çağrı merkezi aracılığıyla bizlerle paylaştığınız kişisel verileriniz, sadece Şirketin lokal veritabanlarında saklanıyor olup, bir başka üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bunun karşısında dava süreçleri kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlar ile kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle; bizzat ilgili kişinin çağrı merkezimizle yapmış olduğu görüşmeler esnasında kişisel verilerini paylaşması ve yapılan görüşmelerin kayıt altına alınması suretiyle elde edilmektedir.
Çağrı merkezi ses kayıtlarınız bir yıl süre ile şirketimizin lokal veritabanlarında saklanacaktır. Ürün ve hizmetlere ilişkin talepleriniz fiziki ortamda ya da şirketimizin lokal veritabanlarında sözleşmesel ilişki kapsamında ve sözleşmesel ilişki sona erdikten sonra genel zamanaşımı süresi olan 10 yıl boyunca saklanacaktır.

İlgili Kişinin Hakları

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. İlgili kişi olarak haklarınızı kullanmak amacıyla kvkk@mirsan.com.tr adresine başvuruda bulunabilirsiniz.

 
#
Tamam